TPM – Toplam Üretken Bakım Danışmanlığı

Toplam Üretken Bakım (Total Productive Maintenance) 

Üretim bağlamında, Toplam Üretken Bakım (TPM), bir kuruma değerini veren makineler, çalışanlar, süreçler ve ekipmanların kullanımıyla üretim ve kalite sistemlerinin bakımı ve iyileştirilmesi sistemini ifade eder. TPM, iş süreci ekipmanınızın ideal operasyonel durumda tutulmasını sağlamaya ve bunun için bakım süreçlerini kurmaya odaklanır. TPM; üretim sürecinde minimum kesinti ve çok az gecikme olmasını sağlar.

TPM, ekipman ve insanlara odaklanır ve sıfır kayıp elde etmek için verimliliği artıran ve üretim temellerini güçlendiren bir bakım yöntemidir (bakım tekniği).

Derinlemesine bir araştırmadan sonra, Japan Institute of Plant Maintenance 1971’de bu yöntemi önerdi ve ilk olarak Nippon Electrical Equipment Co., Ltd’de (şu anda DENSO CORPORATION) firmasında kuruldu ve uygulandı.

TPM’ in odağında insan vardır ve çalışana saygı ön plana çıkar.

TPM, organizasyonda bulunan tüm çalışanların katılımıyla gerçekleştirilen üretken bakım faaliyetidir. Ekipman iyileştirme aktiviteleri tezgah operatöründen, bölüm yöneticilerine kadar her çalışanın katkısıyla gerçekleşir. Makinenin, tezgahın, üretim hattının sahibi operatördür ve «Benim Makinem» felsefesini benimser.

TPM Ekipman verimliliğini engelleyen kayıpları ve bununla ilgili insanların hareket / görev verimliliğini engelleyen kayıpları azaltmak için çalışır.

Tüm fabrika veya şirket departmanlarının, bölümlerinin  (Topluca) devreye girdiği bir bakım tekniğidir.

TPM’ de sihirli rakamımız 0 – Sıfır’ dır.

 • Sıfır Kaza
 • Sıfır Arıza
 • Sıfır Hatalı Ürün
 • Sıfır Kayıp

TPM Uygulamadaki Amacımız

 • İş güvenliği kültürü oluşturularak güvenli çalışma ortamının sağlanması,
 • Çalışanların motivasyonunun ve sahipliğinin arttırılması
 • Kalitenin üretimde sağlanması,
 • Ekipman kondisyonlarının arttırılması,
 • Plansız bakım faaliyetlerini ortadan kaldırmak
 • Sürekli iyileştirme faaliyetlerine çalışanların katılması,
 • Çalışanların yetki ve becerilerinin arttırılması
 • Tüm kayıpları analiz edip, elimine ederek OEE -Toplam ekipman performasında artış sağlanması
 • Tüm bakım faaliyetlerine sistematik bir yaklaşım ve bakış açısı getirilmesi
 • Ekipman ömrünün uzatılması
 • Şirket maliyet kalemlerinin azaltılması
 • Problem çözme kültürünün oluşturulması
 • İşinde uzman, kendi kendini idare eden ve geliştiren çalışanlardan oluşan bir iş gücü oluşturmak
 • Tedavi etmekten çok önlemeye önem vererek, klasik bakım anlayışı yerine Pro-aktif Bakım anlayışının yerleştirilmesi

TPM ve Operasyonel Mükemmellik (OpEx)

Operasyonel Mükemmellik ; sürdürülebilir başarılara ulaşmak için iş gücünü, süreçleri ve teknolojiyi etkili bir şekilde kullanma kabiliyetine sahip, her düzeyde liderliği sağlayan, karar verme mekanizmalarını güçlendiren kapsayıcı bir yönetim sistemidir.

Operasyonel Mükemmellik ürünün dizayn aşamasından başlayarak, tedarikçi, satınalma, üretim, lojistik ve müşterileri kapsayan baştan sona Tedarik Zinciri için geçerlidir.

TPM, Operasyonel Mükemmellik’ in üretim ayağında kullanılan sistemdir. Dünya standartlarında çalışan işletmeler minimum stok, kesintisiz akış ve maksimum hız ilkelerini benimserler. TPM, süreçlerimizin, ekipmanlarımızın ve ekibimizin uzun ve faydalı (karlı) bir dönem içinde en uygun koşullarda çalışmasına odaklanarak bu ilkeler ile çalışmamıza yardımcı olur.

Şirket stratejileri ve hedefleri tüm çalışanlara, görev tanımlarına göre indirgenerek net şekilde aktarılarak her çalışanın müşteriye doğru değer akışını anlaması ve bu akışı bozacak aksaklıkları, ortaya çıkmadan önce görmesi ve düzeltmesi sağlanır.

TPM (Toplam Üretken Bakım) Danışmanlığı

Gemba Danışmanlık olarak amacımız ; TPM danışmanlığı ile şirketlerin operasyonel mükemmellik yolculuğunda tüm çalışanların katılımını sağlayarak yol haritasını birlikte oluşturmaktır.

Bu yolculuğu Planlama, Modelleme, Yayılım ve Sürdürme olarak dört fazda sürdürüyoruz. Planlama fazına TPM uygulanacağının üst yönetim tarafından tüm çalışanlara ilanı ile başlıyoruz. Sonrasında TPM organizasyonunu oluşturuyoruz. Sırası ile TPM politika ve hedefleri belirliyoruz, Mevcut Durum Analizi yapıyoruz, çalışacağımız Model makine veya ürün hatlarını seçiyoruz, Master Plan (Uygulama Planı) ve Yayılım Planını oluşturuyoruz, 2 günlük TPM bilgilendirme eğitimini tamamlıyoruz, TPM Gözden geçirme sistemini oluşturuyoruz ve DMS _ Günlük Yönetim Sistemini kurgulayıp başlayarak planlama fazını bitiyoruz.

Modelleme fazında 6 – 10 ay boyunca Model makineye odaklanıyoruz. Amacımız model makine veya üretim hattını diğer çalışanların gıpta edeceği showroom haline getirmek.

Yayılım fazında Yayılım Planının dokümante edilerek, paylaşılması ve sonrasında planın uygulanması var.

Sürdürme fazında ise TPM’in fabrikada iş yapış şekli haline getirilmesini sağlıyoruz.

Bu 4 uygulama fazını aynı zaman da TPM evimizdeki her pillar’ın başarıya ulaşması için de uyguluyoruz.

Bu yolculukta başarıya ulaşmak için en önemli noktalar ; Üst Yönetimin 100% desteği ve tüm çalışanların katılımı.

Gemba Danışmanlık olarak;

 • Farklı bakış açısı ve sistematik bir yaklaşım getiriyoruz
 • TPM Gözden geçirme sistemini kurarak disiplin sağlıyoruz
 • Teori ile pratiği birleştiriyoruz. Bizzat uygulanmış ve başarıya ulaşmış pratikleri paylaşıyoruz.
 • Farklı kültürlerde, farklı ülkelerde edindiğimiz tecrübeleri sizlere aktarıyoruz.
 • Modelleme fazında biz öğretiyoruz, siz öğreniyorsunuz.
 • Yayılım fazında biz Koçluk yapıyoruz, siz öğretmeye başlıyorsunuz.
 • Sürdürme fazında biz “Mentörlük” yapıyoruz, siz Koçluk yapmaya başlıyorsunuz.

1. Aşama: Kapsam

1. Master planın oluşturulması

2. TPM Uygulama Komitesinin Kurulması

3. TPM seviye hedefinin belirlenmesi

4. Otonom Bakım seviye hedefinin belirlenmesi

5. Komitenin ve Tanımlanmış Çalışanların Eğitimleri (5S-Görsel Fabrika, Planlı Bakım, Kestirimci Bakım, Otonom Bakım, Erken Ekipman Yönetimi, OEE)

2. Aşama: Uygulama

6. Mevcut durum analizi, OEE (Overall Equipment Efficieny) tespiti

7. Master planın ve hedeflerin hazırlanarak yönetim onayına sunulması

8. Master planda yer alan TPM adımlarıyla ilgili eğitimlerin ve detay planların oluşturulması (Planlı Bakım, Kestirimci Bakım, Otonom Bakım, Erken Ekipman Yönetimi)

9. TPM dokümantasyonunun hazırlanarak sisteme entegrasyonu,

10. Detay Planlara uygun saha uygulamalarının gerçekleştirilmesi

11. Tanımlanmış alanda TPM Corner ve Faaliyet Panosunun oluşturulması ve bu alanda KPI takibi.